การอบรมให้ความรู้ด้านการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

          ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์และบรรยายพิเศษ การบันทึกภาพ การเลือกภาพเพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมcแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ เข้าร่วมอบรม จำนวน ๙๐ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙