กิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง”

                   ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวรานงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่างๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค

รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพ เป็นกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย มีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด,นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิก อสม.ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙