การประชุมคณะกรรมการเร่งติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

            ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสาวภิรมย์ จันทร์เกษม คลังจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและชี้แจงผลการดำเนินงานทั้งงบประมาณประจำกรม/กระทรวง และการเตรียมความพร้อมงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙