การชี้แจงนโยบายการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๒๕๖๓ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

         ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมอัมพวา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการชี้แจงนโยบายการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๒๕๖๓ จากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย /ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการชี้แจงประเด็นสำคัญต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประกอบด้วย สถานการณ์ แนวโน้ม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓ ภาพรวมสถานการณ์ภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำของประเทศ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ (แผนการจัดการกรณีน้ำเค็ม) และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม การจัดทำแผนและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง แผนการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง แผนเผชิญเหตุภัยแล้งในระดับพื้นที่และผลการปฏิบัติการ รวมทั้งการบูรณาการทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดน้ำ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙