โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

           ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยมีพระสมุทรวชิรโสภณ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยน้อมระลึก ถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า พระคุณบิดา มารดา และครูอาจารย์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคม สามรารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำเป็นการสร้างความสงบสุขของคนในชาติสืบต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙