โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

            ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพันเอกสราวุธ เจนถนอมม้า หัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนข่าวฯ กล่าวรายงาน

การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการมุ่งพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ ซึ่งมีเครือข่ายของกองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนกว่า ๗๐ คนเข้าร่วมอบรม และมีนายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สื่อสารอย่างไรในปี 2020” เพื่อที่จะร่วมกันเป็นเครือข่ายในการลดความขัดแย้ง ความเห็นต่างและไม่ตกเป็นเครื่องมือของข่าวลือ สามารถสร้างการรับรู้ การเข้าใจที่ถูกต้อง ให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติสืบต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙