โครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากระบวนการ เพื่อการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ

             ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากระบวนการ เพื่อการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ และมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมคุ้มพญาซอรีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว มีส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมกว่า ๑๒๐ คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถและการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกลในการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีนายประเสริฐ แย้มสรวล อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ภาพรวมการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด และเทคนิคการเขียนรายละเอียดโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ”

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙