หน่วยงานร่วมลงพื้นที่ตำบลบางแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา ศึกษา เรือดูดเลนซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

         ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสุรชัย อำนวยผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงครามได้มอบหมายให้นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมด้วย นายวัฒนทิน สุทิน สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม และภาคประชาชนลงพื้นที่ตำบลบางแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา ศึกษา เรือดูดเลนซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาดูดตะกอนดูดเลนในลำคลองวัดประดู่ช่วงเขตติดต่อระหว่างตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา และจังหวัดใกล้เคียง

รวมทั้งบริเวณหน้าประตูระบายน้ำชลประทาน เพื่อกำจัดตะกอนเลนก้นลำคลองที่เน่าเสียไปด้วยแอมโมเนีย แก๊สมีเทนและเมล็ดวัชพืชน้ำก้นลำคลอง ในการจะนำมาเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ อำเภออัมพวา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙