การประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงคราม

                 ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ โดยมีท้องถิ่นอำเภอ ทั้ง ๓ อำเภอ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓๓ แห่ง เข้าร่วมการประชุม

 

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลทุกแห่ง จะต้องรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติอย่างน้อย ๕๐ คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการแผนผังและการสื่อสาร และฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และรายงานให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานทราบต่อเนื่อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙