ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

          ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง จากกระทรวงต่าง ๆ จำนวนกว่า ๓๘ คน จาก ๑๖ หน่วยงาน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ซึ่งการลงพื้นที่แยกเป็น ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะที่ ๑ ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาน้ำเน่าเสียคลองวัดประดู่ อำเภออัมพวา โดยมีพันตำรวจโท เธียรชัย วิเชียรสรรค์ ที่ปรึกษาด้านการตรวจราชการ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม กลุ่มที่ ๒ ด้านการเกษตร โครงการผลิตและขายน้ำตาลมะพร้าวแท้ ๑๐๐ % เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตผู้ผลิตและสุขภาพผู้บริโภค มีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม และกลุ่มที่ ๓ ด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการบริเวณตลาดร่มหุบ มีนางประภาศรี บุญวิเศษ อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ตามกลุ่มที่รับผิดชอบ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙