กิจกรรม Big Cleaning Day งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

         ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่บริเวณวัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรม Big Cleaning Day งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนจังหวัดสมุทรสงคราม ข้าราชการ ประชาชน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวแล้วยังกำหนดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันดูแลรักษาให้วัดมีพื้นที่ สัปปายะสำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นรมณียสถานให้ทุกภาคส่วนได้มีความเข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาวัดก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ คณะครู นักเรียน และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙