พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๓ ครบรอบ ๖๖ ปี

            ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายกองเอกชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๓ ครบรอบ ๖๖ ปี โดยมีนายกองเอกสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดฯ ประธานในพิธี ได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสาว่า “ขอให้ทุกคนรู้หน้าที่ รักสามัคคี และมีวินัย” จากนั้นมอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน ๑ ทุน และมอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙