คณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียคลองวัดประดู่ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเข้าตรวจสอบล้งมะพร้าวในพื้นที่อำเภออัมพวา

        ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนประมงจังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด อำเภออัมพวา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถิติจังหวัด ซึ่งเป็นคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียคลองวัดประดู่ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเข้าตรวจสอบล้งมะพร้าวในพื้นที่อำเภออัมพวา ซึ่งตั้งอยู่ในรัศมี ๑ กิโลเมตรรอบคลองวัดประดู่ จำนวน ๓ แห่ง

ได้แก่ ล้งมะพร้าวของนายพยุง พนาวัลย์ ผู้ประกอบการวุ้นมะพร้าว ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา ล้งมะพร้าวของนายสุเทพ วงษ์ทวีทรัพย์ ผู้ประกอบการมะพร้าวขาว ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลวัดประดู่ และล้งมะพร้าวของนายสายชล สร้อยทอง ผู้ประกอบการมะพร้าวอ่อน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓/๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกหนามแดง พบว่า ล้งมะพร้าวของนายพยุง พนาวัลย์ มีกำลังการผลิตวุ้นมะพร้าว ๒,๑๖๐ กิโลกรัม/วัน ใช้ปริมาณน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร/วัน มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นบ่อดักไขมัน ๒ บ่อ และถังบำบัดน้ำเสีย ๗ ถัง ก่อนปล่อยน้ำที่ผ่านระบบบำบัดออกสู่ภายนอก ล้งของนายสุเทพ วงษ์ทวีทรัพย์ กำลังการผลิตมะพร้าวขาว ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/วัน ใช้น้ำในการล้างมะพร้าว ๑,๐๐๐ ลิตร/วัน มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นบ่อดักไขมัน ๒ บ่อ บ่อตกตะกอน ๓ บ่อ และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปใช้ในสวนมะพร้าว ล้งของ นายสายชล สร้อยทอง กำลังการผลิต ๓,๐๐๐ ลูก/วัน ใช้น้ำล้างมะพร้าว ๕๐๐ ลิตร/วัน มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นบ่อดักไขมัน ๒ บ่อ ถังบำบัดน้ำเสีย ๒ ถัง ก่อนปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วออกสู่ภายนอก จากการตรวจสอบคลองวัดประดู่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่พบการเน่าเสียของน้ำ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙