การประชุมเพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

           ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๔ เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายงานรายละเอียดตามประเด็นที่ตรวจติดตาม

ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๔ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) สมุทรสงคราม เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการประมงให้เกิดความยั่งยืนและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรับทราบผลการสนันสนุนการดำเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙