การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนอัมพวา

         ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมอำเภออัมพวา อำเภออัมพวา ตามโครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชน อัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการกำหนดแนวทางการควบคุมและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว ให้เหมาะสม พร้อมระบุโครงการพัฒนาที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ประจำถิ่น

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙