การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

           ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ส่งเสริมจัดสวัสดิการชุมชนอย่างบูรณาการ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ และโครงการขององค์กรสวัสดิการชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน จัดตั้งระบบติดตามและประเมินผล

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙