การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒

            ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน เปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ ในการศึกษาออกแบบวางผัง พื้นที่เฉพาะชุมชนอนุรักษ์แม่กลอง ณ หอประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙