ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมและเป็นกำลังใจกิจกรรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

               ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมและเป็นกำลังใจกิจกรรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับแจกจ่ายประชากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนกว่า ๑๙๐,๐๐๐ คน โดยมีหน่วยงานที่เป็นวิทยากร ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ กศน.จังหวัด,อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ,เรือนจำกลางสมุทรสงครามโรงพยาบาลนภาลัย,มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,องค์การบริหารส่วนจังหวัด,องค์ปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง,กลุ่มอาชีพ,กลุ่มสตรีต่างๆ ส่วนราชการต่างๆ จัดอบรมจิตอาสาของหน่วยงาน,เหล่ากาชาดจังหวัด/แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด

รวมทั้ง คณะสงฆ์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดอบรมพระ/เณรจิตอาสา และสถานศึกษาต่างๆภาคเอกชนต่างร่วมแรงร่วมใจจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถเป็นทีมวิทยากรหรือทีม ครู ก. กลับไปสอนประชาชน ผลิตหน้ากากผ้าไว้ใช้เองในครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ สอนวิธีการทำให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันยืนยันว่ายัง ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นครู ก. เมื่อได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคติดต่อโควิด-๑๙ แล้วจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไป ถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจให้เกิดความตระหนักและป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตนเองพร้อมยังเป็นการกระตุ้นให้แต่ละพื้นที่เห็นความสำคัญเกิดการประสานงานและร่วมมือกัน เพื่อป้องกันการติดต่อจากโรคไวรัสดังกล่าว และตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางจังหวัดได้จัดฝึกอบรมและรณรงค์จัดทำเต็มพื้นที่ และในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะเริ่มแจกจ่ายตามแผนให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ครบทุกครัวเรือน ครบทุกคน ๑๐๐% โดยเร็วที่สุด หลังจากนั้นมีการจัดทำเพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายไว้สำรองใช้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม อยากฝากถึงประชาชนสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเอง คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ห่างไกลจากไวรัสโควิด ๑๙ ได้แน่นอน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙