คณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำเน่าเสียในคลองผีหลอก

            ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ (ราชบุรี) พร้อมด้วยผู้แทนภาคประชาชน นายปัญญา โตกทอง และนายวรเดช เขียวเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำเน่าเสียในคลองผีหลอก จำนวน ๓ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑ ประตูระบายน้ำคลองผีหลอก (หลังปั๊มบางจาก ถ.พระราม๒ ต.แพรกหนามแดง) พบน้ำมี สีเขียวคล้ำ มีปลาขนาดเล็กลอยหัวเป็นจำนวนมาก ตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำได้ ๑.๗๕ มิลลิกรัมต่อลิตร (ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน) เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากการสะสมของสารอินทรีย์ทำให้เกิดแพลงตอนบลูม จุดที่ ๒ สะพานข้ามคลองผีหลอก ริมถนนพระราม๒ พบน้ำมีสีเขียวคล้ำ เช่นเดียวกับจุดที่ ๑ และจุดที่ ๓ สะพานข้ามคลองข้างประตูระบายน้ำหมู่ที่ ๖ ต.แพรกหนามแดง พบน้ำมีสีเหลืองฟางข้าว ตรวจวัดค่าออกซิเจนได้ ๒.๑๒ มิลลิกรัมต่อลิตร (ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)

 

นอกจากนี้คณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองวัดประดู่ และคลองสาขา อีก ๘ จุด ประกอบด้วยจุดที่ ๑ ปากคลองวัดประดู่ บริเวณวัดแก้วเจริญ ต.เหมืองใหม่ จุดที่ ๒ วัดประดู่ ต.วัดประดู่ จุดที่ ๓ คลองปากท่อ ต.วัดยางงาม จุดที่ ๔ วัดช่องลม ต.วัดประดู่ จุดที่ ๕ คลองวันดาว ต.วันดาว จุดที่ ๖ ประตูน้ำคลองวัดประดู่ ต.วันดาว จุดที่ ๗ ประตูน้ำคลองห้วยโรง ต.ห้วยโรง และจุดที่ ๘ ฝายทับเทียม ต.แพรกหนามแดง

โดยมีผู้แทนคณะทำงานด้านติดตามประเมินผล สำนักงานสถิติจังหวัด และภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเก็บตัวอย่างน้ำด้วย ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ได้เก็บตัวอย่างน้ำในจุดที่ ๑ และจุดที่ ๓ เพื่อส่งตรวจสอบในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙