การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

              ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีนางวริดา ตันบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงครามในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙