การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

                     ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด พันตำรวจตรีคมสัน แตงจุ้ย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมอัมพวา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้จัดการประชุม ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ นปถ. เป็นประธานการประชุม

ซึ่งที่ประชุมมีการสรุปผลโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๓ การประชุมระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๓ และเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเร่งทำงานเชิงรุกบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การเกิดอุบัติลดลง ๑๕ %

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙