โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แก่ประชาชนอำเภออัมพวา

             ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ หอประชุมวิมลภาวนาจารย์ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายณัชวันก์ อัลภาชน์เตชะเสน นายอำเภออัมพวา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แก่ประชาชนอำเภออัมพวา โดยมีนางสาคร ช่วยดำรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออัมพวา(กศน.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ โดยมีประชาชนอำเภออัมพวา จาก ๑๒ ตำบล ตำบลละ ๕ คน เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า ๖๐ คน

 

การจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนี่งว่า COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่าโรคซาร์ส มากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งองค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรคไวรัส COVID - 19 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออัมพวา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนอำเภออัมพวา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนอำเภออัมพวา สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเผยแพร่ความรู้ให้กับครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและเป็นการลดการติดต่อแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด - 19 และทีมวิทยากรจาก กศน.อำเภออัมพวา สอนการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙