การประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

             ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตรถโดยสาร จำนวน ๕ เส้นทางได้แก่ รถโดยสารสาย ๖๐๐๕ สมุทรสงคราม-วัดปราโมทย์, สาย ๖๐๐๖ สมุทรสงคราม-วัดท้ายหาด, สาย ๖๐๐๗ สมุทรสงคราม-วัดบางคนทีใน, สาย ๘๓๗๘ สมุทรสงคราม-ท่าคา-บ้านดอนสาม และสาย ๖๐๐๔ สมุทรสงคราม-บ้านราง ๕ ตำลึง เนื่องจากทั้งหมดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ชำระภาษีครบถ้วน และไม่มีปัญหาร้องเรียนจากผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังเห็นชอบการยกเลิกประกอบการรถโดยสารสาย ๘๕๔๖ สมุทรสงคราม-วัดบางบ่อ เนื่องจากบริษัทผู้ประกอบการอ้างว่าประสบภาวะขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงครามจะประกาศรับคำขอผู้ประกอบการรายใหม่ แต่หากไม่มีผู้ใดมายื่นขออนุญาตจะมีการปรับปรุงเส้นทางหรือคงเดิมไว้ต้องมีการพิจารณาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙