ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัย

                    ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัย ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ข้าราชการ กลุ่มสตรี ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก.ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้ป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปถ่ายทอดและขยายผลให้ครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหมู่บ้าน ชุมชน และเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย และได้เร่งรัดการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อแจกจ่ายประชาชนครบทุกคน ทุกครัวเรือน ๑๐๐ % ต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙