รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

            ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ในภูมินิเวศของประเทศไทย (SLBT) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำผลการศึกษาโครงการดังกล่าว มาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บนฐานการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์กะปิคลองโคน แปรรูปเป็นกะปิผง,การท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำและอาหารชุมชน พื้นที่ดอนหอยหลอด,การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว CSR ปลูกป่า เก็บขยะในทะเล ป่าชายเลน สำรวจนก พื้นที่ดอนหอยหลอด โดย พื้นที่ดอนหอยหลอด มีศักยภาพในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นแหล่งหากินของนกชายฝั่ง ทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพซึ่งเป็นที่ต้องการ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เที่ยวชม ของนักวิชาการ/ ช่างภาพธรรมชาติ-สัตว์ป่า นักดูนก การสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากขยะเปลือกหอย (นำไปผลิตไข่เค็ม ทำปุ๋ย) ขี้แดดนาเกลือ จากนาเกลือ การย้อมผ้าจากเปลือกไม้ป่าชายเลน น้ำผึ้ง ป่าชายเลน การจัดกิจกรรมประมงจับสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มชาวประมงพื้นที่ดอนหอยหลอด

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙