รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอบางคนที

                       ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอบางคนที ถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ บริเวณหน้าวัดบางใหญ่ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที โดยมีนายปริพล ทัดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายศิลา หลีกรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง สารวัตรป้องกันและปราบปราม พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางคนที เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.สมุทร สงคราม เจ้าหน้าที่ขนส่ง จ.สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่ ทต.กระดังงา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ต.กระดังงา สมาชิก อส. ให้การต้อนรับ และที่บริเวณถนน เอกชัย(สี่แยกลาดใหญ่) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นจุดคัดกรองผู้ที่สัญจรไปมาให้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเสียสละ อดทน มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโควิด-19

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙