โครงการ Kick Off พุทธเกษตร สู้วิกฤติ COVID-19 ปลอดสารพิษ

                ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พระสงฆ์ ปลูกพืชผักสวนครัว ตามเปิดโครงการ Kick Off พุทธเกษตร สู้วิกฤติ COVID-19 ปลอดสารพิษ ณ บริเวณแปลงปลูกผักวัดประดู่ อำเภออัมพวา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบูรณาการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด,สำนักงานเกษตรจังหวัด และกศน.จังหวัด จัดกิจกรรม Kick Off โครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤติ COVID-19 ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ โดยนำร่องที่วัดประดู่เป็นวัดแรก ผักที่ปลูกจะเป็นผักสวนครัวที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน ๙๐ วัน เมื่อทำการเพาะปลูกเสร็จเรียบร้อยทางวัด และคนในชุมชนจะช่วยกันดูแล จัดเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อขยายไปยังภายในชุมชนของตนเอง

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รวมถึงวัด แต่เมื่อมีกิจกรรมดังกล่าวนี้ ก็เรียกได้ “บวร”บ้าน วัด โรงเรียน ที่มาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกส่วน รวมทั้งวัดยังเป็นที่พึ่งพาของประชาชนยามเดือดร้อน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ให้เกิดผลอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจัดการโครงการดังกล่าวนี้

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙