การประชุมร่วมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิค – ๑๙ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม

                  ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมร่วมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิค – ๑๙ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยคณะแรก เป็นการติดตามความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายกรณีเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่สามารถดำเนินการได้แต่ต้องให้ถูกต้องและเป็นตามระเบียบทางราชการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานต่อไป

 

ส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม ประเด็นสำคัญของคณะกรรมการโรคติดต่อนั้น หลังจากที่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯและมีประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ -๐๔.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศห้ามออกนอกเคหสถานดังกล่าว คณะกรรมการโรคติดต่อจึงมีมติแก้ไขคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของติดต่ออันตราย ข้อ ๒(๓๕)ให้ปิดสถานที่จำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาด หรือสถานที่อื่นใดที่คล้ายคลึงกันระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ -๐๓.๐๐ น.ขอวันถัดไป ยกเว้นร้านที่เปิดให้บริการในโรงพยาบาล นั้น ปิดตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ -๐๔.๐๐ น. ของวันถัดไป ยกเว้นร้านที่ให้บริการในโรงพยาบาล นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้ขอความร่วมมือประชาชนในแต่หมู่บ้าน ตำบลให้เจ้าหน้าที่ และ อสม.ที่จะมีหน้าที่ออกตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนในพื้นที่ด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙