ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตราการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ตำบลยี่สาร

                 ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิเรก แตงทอง ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ในเขตพื้นที่อำเภออัมพวา รับผิดชอบตำบลยี่สาร ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตราการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในพื้นที่หมู่ ๑ ตำบลยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙