เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตำบลเหมืองใหม่ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ในเขตพื้นที่อำเภออัมพวา รับผิดชอบในตำบลเหมืองใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประสานงานกับ นายเสวก ภมร นายกเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๖ ครัวเรือน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙