จังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

         ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓​ พระปลัดสมศักดิ์ อัตตสุโภ ผู้ช่วยอาวาสวัดบางกะพ้อม พร้อมคณะศิษย์ จัดกิจกรรมโรงทานวัดบางกะพ้อมเคลื่อนที่ ลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไข่ไก่ ปลาเค็มช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบโควิค-19ในชุมชนบางกะพ้อม๑ ทั้งหมด๑๒๔ ครอบครัวเรือน

 

 

ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระปลัดสมศักดิ์ อตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา พร้อมด้วยคณะศิษย์ ได้นำน้ำดื่ม จำนวน ๓๐ แพค พร้อมไข่ไก่ และแอลกอฮอล์ มอบให้กับเจ้าอาวาส วัดบุญนาคประชาสรรค์ หรือวัดต้นลำแพน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา พร้อมทั้งมอบไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำดื่มให้กับมูลนิธิสรรพราเชนทร์ เพื่อนำไปจัดทำข้าวกล่อง จำนวน ๕๐๐ กล่อง เพื่อไปแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ วัดปากง่าม ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที “พลังบวร บ้าน วัด ส่วนราชการ”

 

ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระปลัดสมศักดิ์ อัตตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม มอบน้ำดื่ม ๔๐.โหล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่จุดคัดกรอง ณ ด่านคัดกรองอำเภออัมพวา จุดคัดกรองตำบลยี่สาร จำนวน ๓๐ โหล และจุดคัดกรองตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จำนวน ๓๐ โหล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ไวรัสโควิด- 19

 

ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระปลัดสมศักดิ์ อัตตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพ้อม มอบน้ำดื่ม ๔๐.โหล และขนมทองม้วนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่จุดคัดกรอง ณ ด่านคัดกรองบริเวณหน้าวัดบางใหญ่ตำบลกะดังงา อำเภอบางคนที เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ไวรัสโควิด- 19

 

ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบข้าวสารถุงละ ๕ ก.ก.*๑๐๐ ถุง น้ำผลไม้ ๑๕ ลังๆละ ๒๔ ขวด จากกลุ่มเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดสุทรสงคราม นำข้าวสารถุงละ ๕ ก.ก.*๑๐๐ ถุง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รัมอบถุงยังชีพ จำนวน ๗๒ ชุด จากนางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบอุปกรณ์จากนายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทสงคราม               

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบน้ำดื่มจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม และบริษัทเอ็กคอมธารา จำกัด จำนวน ๑๐๘ แพค 

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ พระปลัดสมศักดิ์ อัตตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม ได้มอบเครื่องดื่มชูกำลังให้ด่านคัดกรองทั้ง๔ด่านและมอบให้มูลนิธิสรรพราเชนทร์ พร้อมกับให้พูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานขอให้อดทนและช่วยเหลือประชาชนอย่างดีงามและสะด่วกสบายสู้กับโรคโควิด-19 

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓  นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคลังจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๒,๐๐๐ หลอด

จากนายไพฑูรย์ ศรจังหวัด ผู้อำนวยการเขต งธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร ที่นำมามอบให้แก่ศูนย์ COVID-19 จ.สมุทรสงคราม 

 

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓  นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบน้ำดื่ม จำนวน ๗๐ แพ็ค และแอลกอฮอล์ จำนวน ๖แกลลอน จากนายอัครเดช ดิสพงษ์ ผู้อำนวยการเขต ๙ บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน) ที่นำมามอบให้แก่ศูนย์ COVID-19 จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา ๒๐๑๙ ต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม              

 

  วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓  ที่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายเหล่ากาชาดจังหวัดฯ รับมอบไข่ไก่จำนวน ๖,๐๐๐ ฟอง,ข้าวสารจำนวน ๕๐๐ ถึง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๒,๐๐๐ ซอง ,เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๖๐ ชุด และยาสามัญประจำบ้านจำนวนหนึ่ง จากพระสมุทรวชิรโสภณ รักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เพื่อสนองดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาด ในการที่ต้องการให้คณะสงฆ์ได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างทั่วถึง

 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ พระปลัดสมศักดิ์ อัตตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา มอบน้ำดื่มจำนวน ๕๐ แพ็ค และ face shieid ให้กับเทศบาลตำบลอัมพวา โดยมีรองนายกเทศบาลตำบลอัมพวา รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลตำบลอัมพวาในสถานการณ์ไวรัสโควิด -๑๙

 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบface shieid ๒,๐๐๐ ชิ้น จากนายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และคุณ ตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ เจ้าของสถานประกอบการโรงแรม โคโค่วิว เพื่อนำไปมอบให้กับ อสม.และผู้นำในพื้นที่ในการลงพื้นที่ตรวจอุณหภูมิในร่างกายประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกตำบล

 

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓  พระปลัดสมศักดิ์ อัตตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งสามแห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม และมูลนิธิสว่างเบญจธรรมและมูลนิธิสรรพราเชนทร์

 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  พระปลัดสมศักดิ์ อัตตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพะพ้อม อำเภออัมพวา มอบน้ำดื่มให้นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าฉีดพ่นน้ำยาฯตามสถานที่ต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯเข้าไปดำเนินการ

 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  ที่วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบน้ำดื่มจำนวน ๓๐๐ แพ็ค เฟสซิว จำนวน ๗๒ ชิ้น อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากพระครูสมุห์ไพศาล อารยธัมโม เจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม และพระปลัดสมศักดิ์ อตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม เพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลทั้งสามแห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นมูลค่ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักกับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค -๑๙ และร่วมเป็นกำลังใจให้กับแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ พระสมุทรวชิรโสภณ รักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร มอบเงินสนับสนุนการทำงานของศูนย์โควิด -๑๙ จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพ.ต.อ.สุรชัย สุกใส รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.อ.เผด็จ ภู่บุพผากาญจน ผกก.สภ.อัมพวา รับมอบน้ำดื่ม จำนวน ๓,๖๐๐ ขวด เครื่องดื่มเกลือแร่ ๒๔๐ ขวด น้ำผลไม้ ๒,๑๖๐ แก้ว เครื่องดื่มชูกำลัง ๔๐๐ ขวด กาแฟและโอวัลติน ๑๐๐ ซอง และน้ำดื่ม จำนวน ๓๐๐แพ็ค จากพระปลัดสมศักดิ์ อตฺตสุโภ(ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม)เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่จุดคัดกรองโรคระบาดCOVID-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ณ วัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา

 

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจากนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค(Face shield)จำนวน ๑๐ กล่อง(๒๕๐ ชิ้น) จากโรงแรมโคโค่วิว เพื่อมอบให้กับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำไปสนับสนุนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙