การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสงคราม

                 วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นายอภิชาญ ปานปรีชา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องปฏิบัติการการศูนย์ COVID-19 ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม

ซึ่งประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๗๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ คณะ ซึ่งแต่ละคณะจะมีหน้าที่ตามภารกิจ ส่วนคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร มีประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสื่อมวลชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดมอบหมายทำหน้าที่เลขาคณะทำงาน มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อในทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ มาตรการและข้อกฎหมายให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินมาตรการป้องกัน รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติเหตุใหม่ที่จะเกิดขึ้นอนาคต

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในห้วงเวลาต่อไป ถึงสถานการณ์ของการทำอย่างไรที่ผู้หายจากอาการแล้ว จะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมคนข้างบ้านได้ สร้างความเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันได้ รวมทั้งแนวทางการประชาสัมพันธ์ถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบว่าผู้ใดเข้าข่ายและไม่เข้าข่าย และหลังจากวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ไปแล้วจะสร้างการรับรู้อย่างไรให้ประชาชนมีความเข้มงวดกับการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด และการสร้างเครือข่ายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและไม่เกิดความตระหนก ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙