ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตำบลท่าคา มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19

               วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ลงพื้นที่ต.ท่าคา ประชุมชี้แจงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และนายก อบต.ท่าคา หลังจากนั้น เป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ในพื้นที่ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยร่วมกับนางสมรวย รัตนเจริญ กำนันตำบลท่าคา และนายวินัย นุชอุดม นายก อบต.ท่าคา และประมงอำเภออัมพวา พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 


ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙