หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19

                  วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวสมบูรณ์ เล็กเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนในการตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ทำการลงสำรวจพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่ และเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ

และได้มีการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งในการดำเนินการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายอมรศักดิ์ ฉัตระทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ สมาชิก อบต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙