สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตำบลบางช้าง มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

                 วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นางชุติมา เชาวลิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ในฐานะคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ในเขตพื้นที่อำเภออัมพวา โดยรับผิดชอบในพื้นที่ตำบลบางช้าง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ประสานงานกับ นายชำนาญ ภู่สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง นางลาวัลย์ พันธ์คำสิงห์ กำนันตำบลบางช้าง และนายไพรัตน์ นาคแคล้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ เป็นผู้แทนในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมสมทบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น แก่ครัวเรือนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙