แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตำบลลาดใหญ่ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

           วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นางดุษณี อัตนโถ แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลลาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประสานงานกับนายสายหยุด ทองสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.ลาดใหญ่ และนายวัชรินทร์ สื่อสุวรรณธนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ต.ลาดใหญ่ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๔ ครัวเรือน โดยได้เยี่ยมและให้กำลังใจ สอบถามปัญหาและผลกระทบในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งติดตามการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙