ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตำบลคลองเขิน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

              วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม คณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลคลองเขิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ประสานงานกับ พ.จ.อ. อรุณ ภมร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ หมู่ ๒ และหมู่ ๓. ต.คลองเขินลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๒ ครัวเรือน โดยได้เยี่ยมและให้กำลังใจ สอบถามปัญหาและผลกระทบในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งติดตามการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙