จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตำบลบ้านปรก มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

                วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม รับผิดชอบในตำบลบ้านปรก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประสานงานกับ นางสาวพิชชาภา หีบท่าไม้ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปรก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙