ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP

                ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย จนท.พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform)

ซึ่งเป็นข้อมูลที่รัฐบาลให้สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นำข้อมูลจากการสำรวจ จปฐ. ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลการลงทะเบียนคนจน ของกระทรวงการคลังมาพิจารณาตรวจสอบวัดผลใน ๕ ด้าน คือรายได้ การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่และการเข้าถึงบริการของรัฐ ทำให้ทราบว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีคนจนน้อยที่สุดในประเทศ จำนวน ๔๖๕ ครัวเรือน ๗๕๐ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชน และต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดไปจากจังหวัด จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ลงพื้นที่ได้ติดตามดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชน สำหรับครัวเรือนที่ไปเยี่ยมเยือนในวันนี้ เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ที่ได้ข้อมูลจาก TPMAP Logbook (แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย) ซึ่งเป็นการพัฒนาจากระบบ TPMAP ทำให้สามารถบันทึกปัญหาความต้องการของครัวเรือนยากจนด้านต่าง ๆ และสามารถนำข้อมูลไปวางแผนจัดทำโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของครัวเรือน จากข้อมูล TPMAP Logbook จังหวัดสมุทรสงครามมีครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือด้านเครื่องช่วยฟังจำนวน ๒ ราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้นำข้อมูลปัญหาความต้องการของครัวเรือนเข้าประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัด และประสานขอรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีจิตศรัทธาในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์เนคเทค ในการมอบเครื่องช่วยฟังให้กับผู้ที่มีความต้องการ จำนวน ๒ ราย เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙