การประชุมคณะทำงานตรวจติดตาม ๓๖ ตำบล สถานการณ์ไวรัสโควิด-19

        ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจติดตาม ๓๖ ตำบล สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีคำสั่งที่ ๒๙๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้สถานที่หรือสถานประกอบการดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพอันเป็นการป้องกันโรคได้ทางหนึ่ง และปฏิบัติตามมาตรการตามข้อกฎหมาย ซึ่งทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และการแก้ไขปัญหาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในนามศูนย์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม ในพื้นที่ ๓๖ ตำบล ๑๔ ชุมชน โดยบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในพื้นที่ เข้มงวดมาตรการผ่อนคลาย การ์ดต้องไม่ตก

เช่น มาตรการทำความสะอาด สร้างสุขภาวะที่ดี การสวมหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ จุดบริการ เจล แอลกอฮอล์ การคัดกรอง การวัดอุณหภูมิ คัดกรองทางกายภาพ การเว้นระยะห่าง การสร้างการรับรู้ การความเข้าใจ ถึงมาตรการต่าง ๆ ต้องปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย และจัดทำรายงานส่งให้รองผู้ว่าราชการและปลัดจังหวัดที่รับผิดชอบอำเภอนั้น ๆ หากมีข้อเสนอแนะพร้อมพบปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิค-19 หรือปัญหาอื่น ๆ ขอให้ใส่มาในแบบรายงาน เพื่อดำเนินการส่งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบลงไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป พร้อมเน้นการประชาสัมพันธ์โดยมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ดำเนินการจัดทำสปอตรถประชาสัมพันธ์ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙