จังหวัดสมุทรสงคราม มอบอาหารกล่องเพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

           ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม นำอาหารปรุงสุกที่ได้รับการบริจาคไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑๔ ชุมชน พร้อมกับให้คำแนะนำและขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยเวลาพูดคุยกันหรือออกไปในที่ชุมชน

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙