พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน จำนวน ๕๐๐ ชุด ตามพระประสงค์ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

           ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าหน้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาส นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายอำเภออัมพวา ร่วมกิจกรรม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน จำนวน ๕๐๐ ชุด ตามพระประสงค์ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมอบให้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ นำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิค-19 ในพื้นที่

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙