ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

         ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ทำหน้าที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำมาตรการผ่อนปรนและคำสั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้แก่ ชุมชนบางจะเกร็ง ๑ ชุมชนบางจะเกร็ง ๒

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙