สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่แนะนำแนวปฏิบัติให้กับ ผู้ประกอบการเรือโดยสารและนายท้ายเรือของเรือโดยสาร

            ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบกรณี ผู้โดยสารในเรือโดยสารอัมพวา ไม่สวมหน้ากากอนามัยและไม่จัดที่นั่งของผู้โดยสารให้มีระยะห่าง (social distancing) ๑ เมตร โดยให้เจ้าหน้าที่ออกแจกประกาศสำนักงานฯ ให้กับ ผู้ประกอบการเรือโดยสารและนายท้ายเรือของเรือโดยสารอัมพวาเพื่อทราบและปฎิบัติ

 

และออกปฎิบัติงานตรวจตราปราบปรามทางน้ำกับผู้กระทำผิดตาม พรบ.การเดินเรือฯและคำสั่งจังหวัดสมุทรสงครามที่ ๙๒๖/๒๕๖๓เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคฯและประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามฯโดยจัดให้ตรวจตราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระหมดอายุของ พรก.ฉุกเฉินฯ ผลการปฏิบัติตรวจตราพบ มีเรือโดยสารจำนวน ๑ ลำ ไม่จัดที่นั่งให้มีระยะห่าง ๑ เมตร ซึ่งจะได้เชิญมาพบเพื่อตักเตือนต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙