จิตอาสาร่วมกันพัฒนาแม่น้ำ ลำคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองวัดประดู่

               ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพร้อมด้วย นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ และคณะทำงานด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ พร้อมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาแม่น้ำ ลำคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองวัดประดู่ และตรวจติดตามการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ในคลองวัดประดู่ โดยใช้แรงงานจิตอาสาและเรือของกรมโยธาธิการและผังเมืองกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองวัดประดู่

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า ขณะนี้คณะทำงานด้านต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ได้ดำเนินการก้าวหน้าไปอย่างมาก มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแล้ว ๑๘ ตัว จากการสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งวัด การกำจัดผักตบชวาด้วยเรือตักจากกรมโยธาธิการ พร้อมทั้งความร่วมมือร่วมใจจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ เกิดความยั่งยืน โดยอาศัยกลไกในพื้นที่ คือท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยมีภาครัฐทำหน้าที่ให้การสนับสนุนเสริมศักยภาพความพร้อมในการดำเนินการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙