กิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”

             ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และนางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่วัดบางน้อย ตำบลจอมปลวก โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที และชุมชนหมู่ที่ ๔ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา เพื่อร่วมกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” มีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา

 

นางรัชฎา บุญณสะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จากสถานการณ์ โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง ทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ตามบ้านหรือพื้นที่ว่างอื่น ๆ มาจัดกิจกรรม ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารไว้บริโภคภายในครัวเรือนโดยชื่อว่า “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคอย่างปลอดภัย ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้สามารถอยู่ได้กับสถานการณ์นี้

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙