การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (vcs) เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

               ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจากนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (vcs) เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ เน้นย้ำประเด็นสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการ ประกอบด้วย การปฏิบัติตามมาตรการและข้อสั่งการของ ศบค.ในระดับต่างๆ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้งบป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และการสร้างการรับรู้แนวทางมาตรการต่าง ๆ กรณีมีการผ่อนคลายมาตรการเป็นต้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙