กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

             วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่บริเวณโรงเรียนธรรมชาติ หมู่ ๑๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ กว่า ๑๐๐ คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ต้นโกงกางใบใหญ่

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การปลูกป่าชายเลนเป็นนโยบายของจังหวัดที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในปีนี้ได้กำหนดไว้ ๒,๐๐๐ ไร่ โดยมีการทยอยปลูกกันมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๙ แล้ว เนื่องจากระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วย พรรณไม้นานาชนิดที่มีใบดอกและผลสวยงามแปลกตา อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่มีทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยเฉพาะนกชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันหลากหลายชนิดทำให้ป่าชายเลนเป็นสถานทีที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาหาความรู้ ทั้งนี้ภายหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ มีการผ่อนคลายทางจังหวัดได้มีการส่งเสริมให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ในการต้อนรับผู้ที่สนใจจะมาทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน หรือมาสัมผัสธรรมชาติที่ร่มรื่นและชมการทำแนวไม้ไผ่เพื่อช่วยชะลอลมและคลื่นที่จังหวัดสนับสนุนงบประมาณในการกัดเซาะชายฝั่งมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙