การประชุมเชิงปฏิบัติการในหน่วยงานภาครัฐ

            วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีพันตำรวจโท เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท.เขต ๗ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓

 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยคัดเลือกจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น ๑ ใน ๒ จังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก ทั้งนี้จะขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน จำนวน ๒๐๐ คน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องขยายผลการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ โดยกล่าวว่า การทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญของหลายๆประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบเกิดความเสียหายอย่างอย่างหลากหลาย ถือเป็นวาระระดับชาติ จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการซึ่งในปี ๒๕๖๒ จากการประเมิน ๑๘๐ ประเทศ ประเทศไทย ได้คะแนนเพียง ๓๖ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๑๐๑ ของโลก และปัญหาที่ค่อนข้างแก้ไขยากเพราะไม่ใช่ปัญหาเชิงเดียวที่สามารถแก้ไขได้เพียงตามลำพัง แต่กลับเป็นปัญหาเชิงซับซ้อนที่จะต้องแก้ไขมาจากการบริหารคน บริหารงาน การติดตาม การสร้างเครือข่ายโดยภาคประชาชน ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่างทาง จนเสร็จสิ้นงาน ทุกคนต้องถือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ และนำเอาหลักศีลธรรมกลับมาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท.ภาค ๗ ได้บรรยาย บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท.และแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและการป้องกันปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙