โครงการส่งเสริมกีฬาและนันนทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

           ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาและนันนทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีนายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมปลูกป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ จัดโครงดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวให้แพร่หลาย โดยนำกิจกรรมกีฬาและนันทนาการมาเป็นสื่อในการสรรสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ ให้ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ตลอดจนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและจังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙